ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
นิเทศติดตามกระบวน
การขับเคลื่อนชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนในสังกัด
สำ นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
: กรณีศึกษาโรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัย โดย..
นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์
แซ่ผุง [คลิกดูบทคัดย่อ]
การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ในโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 2
(สมาน สุเมโธ)สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
โดย...วัลภา สุวรรณรินทร์
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ด้วยกระบวนการ PLC
โรงเรียนขอนแก่นวิท
ยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
โดย...นางวิมลพรรณ
สิงห์คำ[คลิกดูบทคัดย่อ]
คูปองพัฒนาครูเติมความรู้
สู่ห้องเรียน : กรณีศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนขอนแก่นขอนแก่น
วิทยายน 2 (สมาน สุเมโท)
และโรงเรียนบัวใหญ่พิท
ยาคมสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต 25 โดย...
นางพรผกา หนูจันทร์
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การนิเทศแบบสะท้อน
ชี้แนะเพื่อพัฒนากระบวน
การจัดการเรียนรู้ของครู
ภาษาไทยเพื่อยกระดับ
ผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้น
ฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณี
ศึกษา โดย...นางสาวพร
อำพัน อินทรพานิชย์ [คลิกดูบทคัดย่อ]
ศึกษาสภาพการดำเนิน
งานระบบการดูแลช่วย
เหลือนักเรียนในสถาน
ศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธ
ยมศึกษาเขต 25 โดย...
นางสาวยุวะภา ราวี
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การนิเทศแบบชี้แนะ
(Coaching) เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี
โดย... นางวราลักษณ์ สีระคาม [คลิกดูบทคัดย่อ]
กระบวนการประกัน
คุณภาพภายในของ
โรงเรียนสังกัดสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๕ :
พหุกรณีศึกษา โดย...
นางสาวสุพรรษา ธรรม
สโรช [คลิกดูบทคัดย่อ]
การศึกษาค้นคว้าอิสระ :
การนิเทศแบบชี้แนะ
(Coaching) เพื่อพัฒนาครู
สู่ชั้นเรียนคุณภาพ โดย...
นางสาวมยุรี ยลสุข
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ์
ทางการเรียน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย ด้วยกระบวนการ PLC
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึก
ษามัธยมศึกษา เขต 25
โดย...นางปัญชลิกา นาม
มณทา [คลิกดูบทคัดย่อ]
การนิเทศติดตามการขับ
เคลื่อนกระบวนการ PLC
ของโรงเรียนขอนแก่นวิท
ยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
โดย... นายวรเชษฐ์ ไชย
สงค์ [คลิกดูบทคัดย่อ]
การใช้กระบวนการนิเทศ
ส่งเสริมโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้
ปัญหาการติด 0 ร มส.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยา
ยน ๒ (สมาน สุเมโธ) อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น  สำ
นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดย...
นางวัลลยา  โคตรนรินทร์
[คลิกดูบทคัดย่อ]
การศึกษากระบวนการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนแก่นนคร
วิทยาลัย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเขต ๒๕ โดย..นาง
สาวจีรพรรณ จันทรังษี
[คลิกดูบทคัดย่อ]

การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ด้วยกระบวนการ PLC
โรงเรียนขอนแก่นวิท
ยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)
โดย...  นายพัฒน์สิน
จีระเรืองกุล
[คลิกดูบทคัดย่อ]