เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
เชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอผลของการดำเนินการปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2562]
กำหนดการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2562]
การติดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน [ 19 มิ.ย. 2562]
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2562]
จัดส่งเอกสารบทความการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยนวัตกรรม "SIAO MODEL" กลุ่มนโยบายและแผน [ 19 มิ.ย. 2562]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2562]
แจ้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อย.น้อย ขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2562]
ทั้งหมด 155 แถว : 11 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ถัดไป>>