รับนวัตกรรม kku smart Learning รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 พ.ย. 2563]
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (http://sesa.obec.go.th) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 พ.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 18 พ.ย. 2563]
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconfer กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 พ.ย. 2563]
การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดนำร่อง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 พ.ย. 2563]
การสำรวจตัวแทนนักเรียนต้นกล้าปฏิรูป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 พ.ย. 2563]
การสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีพฤติกรรมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 พ.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 18 พ.ย. 2563]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 18 พ.ย. 2563]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 18 พ.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์กฎหมาย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 18 พ.ย. 2563]
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 พ.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 18 พ.ย. 2563]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนระบบ Digital Platform กลุ่มอำนวยการ [ 17 พ.ย. 2563]
การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 16 พ.ย. 2563]
ทั้งหมด 1643 แถว : 110 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ] ถัดไป>>