ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 25 ก.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ฮอร์ส อะวอร์ด ครั้งที่ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 25 ก.ย. 2563]
มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ปี 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 ก.ย. 2563]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ MV ASEAN DAY และ ASEAN AS ONE สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) และโครงการสานอนาคตการศึ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 ก.ย. 2563]
การจัดทำแผนเข้าบรรยายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 25 ก.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ก.ย. 2563]
การประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนิติการสู่ความเป็นมืออาชีพ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ก.ย. 2563]
การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ก.ย. 2563]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ก.ย. 2563]
โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ก.ย. 2563]
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนนำร่อง กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 ก.ย. 2563]
ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์(สติกเกอร์) กลุ่มกฎหมายและคดี [ 24 ก.ย. 2563]
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ก.ย. 2563]
การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังหัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ก.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ก.ย. 2563]
ทั้งหมด 1507 แถว : 101 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ] ถัดไป>>