รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 22 ก.พ. 2562]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 22 ก.พ. 2562]
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อานวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 21 ก.พ. 2562]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปแกรมดนตรี Sibelius Vesion 8.0 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 21 ก.พ. 2562]
การสำรวจงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน [ 20 ก.พ. 2562]
รายงานผลการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 ก.พ. 2562]
เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDU digital 2019”เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 ก.พ. 2562]
แจ้งนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยเข้ารับทุนการศึกษาจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 ก.พ. 2562]
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 ก.พ. 2562]
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 ก.พ. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 18 ก.พ. 2562]
การเตรียมการเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 18 ก.พ. 2562]
แจ้งสถานที่ในการรับข้อสอบโรงเรียนที่ประสงค์ในการดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 18 ก.พ. 2562]
ขอเชิญชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มอำนวยการ [ 15 ก.พ. 2562]
โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน "EDUdigital 2019" กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 ก.พ. 2562]
ทั้งหมด 121 แถว : 9 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>