ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ กลุ่มอำนวยการ [ 09 ก.ย. 2562]
แจ้งเลื่อนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 07 ก.ย. 2562]
แจ้งเลื่อนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 07 ก.ย. 2562]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 06 ก.ย. 2562]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 06 ก.ย. 2562]
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 06 ก.ย. 2562]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ [ 06 ก.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 06 ก.ย. 2562]
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 06 ก.ย. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 04 ก.ย. 2562]
ขอเลื่อนการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับจังหวัดขอนแก่นและระดับชาติ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 02 ก.ย. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 256๒ กลุ่มที่ 1 (แก้ไข เพิ่มเติ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 02 ก.ย. 2562]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2-10/2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 02 ก.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการ "Young Leader Camp" กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 02 ก.ย. 2562]
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 กลุ่มอำนวยการ [ 02 ก.ย. 2562]
แจ้งครูผู้เข้ารับการอบรมรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 02 ก.ย. 2562]
กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติม"โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษาฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 30 ส.ค. 2562]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 ส.ค. 2562]
รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 ส.ค. 2562]
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน กลุ่มอำนวยการ [ 30 ส.ค. 2562]
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.25 เกมส์" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 30 ส.ค. 2562]
การรับนวัตกรรม KKU Smart Learning รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 ส.ค. 2562]
สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 30 ส.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 30 ส.ค. 2562]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน [ 29 ส.ค. 2562]
ร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 29 ส.ค. 2562]
แจ้งการหักชำระหนี้ออมสินสาขาอุบลรัตน์ เดือนสิงหาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 29 ส.ค. 2562]
การรายงานการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาและแนวทางในการดำเนินการเตรียความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 29 ส.ค. 2562]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 1 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 29 ส.ค. 2562]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 29 ส.ค. 2562]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 28 ส.ค. 2562]
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 28 ส.ค. 2562]
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 28 ส.ค. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 1 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 28 ส.ค. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 5 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 28 ส.ค. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 28 ส.ค. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 3 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 28 ส.ค. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 28 ส.ค. 2562]
เชิญร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 27 ส.ค. 2562]
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 27 ส.ค. 2562]
ค่าเช่าบ้านประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 27 ส.ค. 2562]
ค่ารักษาพยาบาลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 27 ส.ค. 2562]
มาตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 26 ส.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศุูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 ส.ค. 2562]
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มอำนวยการ [ 26 ส.ค. 2562]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 26 ส.ค. 2562]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนที่สมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 ส.ค. 2562]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนที่สมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 ส.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 ส.ค. 2562]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษาในการรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 ส.ค. 2562]
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและบุคลากรสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่นของจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 22 ส.ค. 2562]
ส่งนักเรียนสมัครรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาหัวแหลมให้เป็นคนดี มีปัญญา สร้างคุณประโยชน์ฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 22 ส.ค. 2562]
ขอความร่วมมือส่งแบบประเมินชุดรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 21 ส.ค. 2562]
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21 ส.ค. 2562]
ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 21 ส.ค. 2562]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 20 ส.ค. 2562]
การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565 กลุ่มนโยบายและแผน [ 19 ส.ค. 2562]
ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน [ 19 ส.ค. 2562]
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 19 ส.ค. 2562]
โครงการฝึกอบรมเสริมสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 12 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 19 ส.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 19 ส.ค. 2562]
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 19 ส.ค. 2562]
แจ้งการหักชำระหนี้ออมสินสาขาชุมแพ เดือน สิงหาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 19 ส.ค. 2562]
การนิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อน “SIAO Model” และการนิเทศ กำกับติดตามโครงการ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาส กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17 ส.ค. 2562]
การติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 ส.ค. 2562]
ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที" เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562"(ทุกวันที่21 กันยายนของทุกปี) กลุ่มอำนวยการ [ 16 ส.ค. 2562]
การประเมินตนเองตามแนวทางการดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16 ส.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 16 ส.ค. 2562]
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 ส.ค. 2562]
การจ้ดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 ส.ค. 2562]
สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 14 ส.ค. 2562]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ [ 13 ส.ค. 2562]
การบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 13 ส.ค. 2562]
การประกวดนวัตรกรรมทักษะทางลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 13 ส.ค. 2562]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 ส.ค. 2562]
การดำเนินงานโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 ส.ค. 2562]
การดำเนินงานโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 ส.ค. 2562]
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 ส.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ BOT Challenge & Experience 2019 กลุ่มอำนวยการ [ 09 ส.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พ.ศ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 ส.ค. 2562]
การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน กลุ่มนโยบายและแผน [ 08 ส.ค. 2562]
มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 ส.ค. 2562]
การกรอกข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน [ 08 ส.ค. 2562]
โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 ส.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 ส.ค. 2562]
โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 ส.ค. 2562]
ขอเชิญประชุมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 07 ส.ค. 2562]
ขอเชิญประชุมโรงเรียนในโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 07 ส.ค. 2562]
เชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน [ 06 ส.ค. 2562]
การสำรวจข้อมูลลูกเสือและการรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 06 ส.ค. 2562]
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 กลุ่มอำนวยการ [ 06 ส.ค. 2562]
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 05 ส.ค. 2562]
ขอเปลี่ยนสถานที่และวันประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ [ 05 ส.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 02 ส.ค. 2562]
รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 02 ส.ค. 2562]
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 02 ส.ค. 2562]
การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 02 ส.ค. 2562]
การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง(Memorandum of Understanding : MOU) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 02 ส.ค. 2562]
เชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 4/2562 กลุ่มอำนวยการ [ 02 ส.ค. 2562]
เชิญร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 02 ส.ค. 2562]
รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 3 / 2562 กลุ่มอำนวยการ [ 02 ส.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการ "บรีส เปิกประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 02 ส.ค. 2562]
แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 02 ส.ค. 2562]
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 02 ส.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก" กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 01 ส.ค. 2562]
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 01 ส.ค. 2562]
ผลการคัดเลือกสถานสึกษาต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยุ่หัว สู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 01 ส.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนางานวิจัย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 01 ส.ค. 2562]
การจัดทำมาตรฐานวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 01 ส.ค. 2562]
แจ้งจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 01 ส.ค. 2562]
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐา กลุ่มนโยบายและแผน [ 01 ส.ค. 2562]
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 กลุ่มอำนวยการ [ 01 ส.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 01 ส.ค. 2562]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสอนคณิตศาสตร์เพื่อรองรับยุคดิจิตอล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 31 ก.ค. 2562]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2562]
ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2562]
โครงการ "กรกฎาคม เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2562]
การจัดทำเอกสารประกอบการจัดสรรงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน [ 30 ก.ค. 2562]
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ินและสิ่งก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบภัยธรรมชาติ กลุ่มนโยบายและแผน [ 30 ก.ค. 2562]
แนวปฏิบัติในการป้องกันปัญหาน้ำหนักกระเป๋าของนักเรียน กลุ่มอำนวยการ [ 30 ก.ค. 2562]
ขอความร่วมมืองดเหล้าครบพรรษา "ฌพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา 2562 ปีที่ 10 กลุ่มอำนวยการ [ 30 ก.ค. 2562]
เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 ก.ค. 2562]
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมกาารอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 ก.ค. 2562]
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 ก.ค. 2562]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 26 ก.ค. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 26 ก.ค. 2562]
การสำรวจและรายงานผลการสนับสนุนให้นักเรียนทำแบบวัดแววความถนัดด้านอาชีพ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 ก.ค. 2562]
การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบและบุคลากรต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการสึกาาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยุ่หัว สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 ก.ค. 2562]
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 26 ก.ค. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธรไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ และคำนับครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 ก.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2562" กลุ่มอำนวยการ [ 25 ก.ค. 2562]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี นาฎศิลป์ และคำนับครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 25 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา "Korean Studies Workshop for Non-Korean Educators 2019" กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ก.ค. 2562]
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ก.ค. 2562]
การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 ก.ค. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 ก.ค. 2562]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30 กลุ่มนโยบายและแผน [ 24 ก.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ CHUMPHAE ROBOT 2019 กลุ่มอำนวยการ [ 24 ก.ค. 2562]
การรับนวัตกรรม KKU Smart Learning รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2562]
แจ้งประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Smart Camp for Smart Kids and Teachers กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2562]
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17/2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2562]
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 23 ก.ค. 2562]
การปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2562]
การสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2562]
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 22 ก.ค. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 19 ก.ค. 2562]
การดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานตามนโยบาย "อ่านออกเขียนได้" กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 19 ก.ค. 2562]
การประสานแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยตรวจสอบภายใน [ 19 ก.ค. 2562]
ยกเลิกประกาศระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 ก.ค. 2562]
ผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 ก.ค. 2562]
รายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ประจำปี2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 ก.ค. 2562]
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 กลุ่มอำนวยการ [ 15 ก.ค. 2562]
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิกส์สำหรับการศึษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 12 ก.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มอำนวยการ [ 11 ก.ค. 2562]
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 11 ก.ค. 2562]
ขอเชิญประชุมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.25 เกมส์" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 11 ก.ค. 2562]
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC-KKsec25 Model ในระยะที่ี 4 (ปีการศึกษา 2562) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11 ก.ค. 2562]
การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู กลุ่มนโยบายและแผน [ 10 ก.ค. 2562]
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 ก.ค. 2562]
แจ้งสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 ก.ค. 2562]
ขอเชิญประชุมวิทยากรโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 10 ก.ค. 2562]
จัดส่งเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ "SIAO MODEL Symposium 2019" (เพิ่มเติม) กลุ่มนโยบายและแผน [ 09 ก.ค. 2562]
การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 ก.ค. 2562]
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.25 เกมส์" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 ก.ค. 2562]
โครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 ก.ค. 2562]
*ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม*การนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 ก.ค. 2562]
การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน [ 09 ก.ค. 2562]
การประเมินตนเองตามแนวทางการดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2562]
การนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2562]
แจ้งปฏิทินดำเนินงานของสถานศึกษาจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนฯ2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ "สภาจำลอง" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 ก.ค. 2562]
การคัดเลือกสถานศึกษาและบุคลากรสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 ก.ค. 2562]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ [ 05 ก.ค. 2562]
โครงการร้อยดวงใจ ปลูกต้นไม้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี (วันที่ 7 กรกฎาคม 2562) ของสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ [ 05 ก.ค. 2562]
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองไทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 ก.ค. 2562]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน [ 04 ก.ค. 2562]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี กลุ่มอำนวยการ [ 04 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 03 ก.ค. 2562]
โครงการ Music Teacher Training Series III กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 03 ก.ค. 2562]
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนรับสมัครครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Smart Camp for Smart Kids and Teachers กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 03 ก.ค. 2562]
เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน [ 02 ก.ค. 2562]
ขอเชิญอบรมเรื่องการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ที่เกษียณอายุปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 02 ก.ค. 2562]
การนำส่งรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 02 ก.ค. 2562]
เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 01 ก.ค. 2562]
สำรวจข้อมูลด้านระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 01 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 01 ก.ค. 2562]
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดตามการพนันในเยาวชนและประชาชนของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 01 ก.ค. 2562]
โครงการ"ครูดีไม่มีอบายมุข"ปีการศึกษา 2562(ปีที่9)และโครงการ"โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข"ปีการศึกษา 2562(ปีที่4) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 01 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 01 ก.ค. 2562]
ขอเลื่อนเวลาการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 3/2562 กลุ่มอำนวยการ [ 30 มิ.ย. 2562]
ทั้งหมด 560 แถว : 38 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>