ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ [ 20 ม.ค. 2563]
โครงการทุน S&P ระดับปริญญาตรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 ม.ค. 2563]
การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 ม.ค. 2563]
ขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 ม.ค. 2563]
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 16 ม.ค. 2563]
การประชุมชี้แจงสนามสอบในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 ม.ค. 2563]
แก้ไขคำสั่งการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง ครูที่ 1162 ให้โรงเรียนยกเลิกไฟล์เดิม กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 15 ม.ค. 2563]
การติดตามส่งแผนการจัดการเรียนรู้และรายชื่อนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมติจิทัลในอนาคต กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 ม.ค. 2563]
การประชุมชี้แจงสนามสอบในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 ม.ค. 2563]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 ม.ค. 2563]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 15 ม.ค. 2563]
การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 15 ม.ค. 2563]
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 ม.ค. 2563]
คำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 14 ม.ค. 2563]
ความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเขียนย้าย กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 14 ม.ค. 2563]
ประชาสัมพันรับสมัครนักศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 14 ม.ค. 2563]
คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ (โควต้า) เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอากาศยาน ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 14 ม.ค. 2563]
การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 14 ม.ค. 2563]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทดสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ สทศ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 ม.ค. 2563]
การรายงานการเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 ม.ค. 2563]
ขอเชิญร่วมงานและรับเกียรติบัตรในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 จังหวัดขอนแก่น (ฉบับรวมรับรางวัลทั้งหมด) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 13 ม.ค. 2563]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 13 ม.ค. 2563]
การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 13 ม.ค. 2563]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (IJSO) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 13 ม.ค. 2563]
การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 13 ม.ค. 2563]
การให้บริการข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13 ม.ค. 2563]
ขอเชิญร่วมงานและรับเกียรติบัตรในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 จังหวัดขอนแก่น กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 13 ม.ค. 2563]
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปิการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 12 ม.ค. 2563]
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 10 ม.ค. 2563]
ขอให้เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูที่สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 ม.ค. 2563]
ทั้งหมด 753 แถว : 51 หน้า : << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] ถัดไป>>