การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 03 ส.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 03 ส.ค. 2563]
ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 01 ส.ค. 2563]
การเยี่ยมบ้านเพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Yong Writer awards 2020 ในหัวข้อ "รู้รักษ์...รู้สะสม" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator Season 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
การประกวดหน่วยงานและผุ้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards)ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
การขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
การประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
การจัดอรมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
การอบรมโครงเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
ประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 30 ก.ค. 2563]
การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กลุ่มอำนวยการ [ 29 ก.ค. 2563]
เลื่อนการประชุมสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 29 ก.ค. 2563]
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 29 ก.ค. 2563]
การปฏิบัติงานภาคสนามทดลองเครื่องมือประเมินระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 29 ก.ค. 2563]
แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 ก.ค. 2563]
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 ก.ค. 2563]
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 ก.ค. 2563]
แจ้งแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐษนและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2563]
การจัดส่งหนังสือเพื่อเป็นบรรณาการห้องสมุด กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2563]
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2563]
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2563]
การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มอำนวยการ [ 23 ก.ค. 2563]
ทั้งหมด 1331 แถว : 89 หน้า : << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] ถัดไป>>