การอบรมโครงเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 31 ก.ค. 2563]
ประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 30 ก.ค. 2563]
การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กลุ่มอำนวยการ [ 29 ก.ค. 2563]
เลื่อนการประชุมสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 29 ก.ค. 2563]
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 29 ก.ค. 2563]
การปฏิบัติงานภาคสนามทดลองเครื่องมือประเมินระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 29 ก.ค. 2563]
แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 ก.ค. 2563]
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 ก.ค. 2563]
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 ก.ค. 2563]
แจ้งแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐษนและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2563]
การจัดส่งหนังสือเพื่อเป็นบรรณาการห้องสมุด กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2563]
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2563]
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2563]
การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มอำนวยการ [ 23 ก.ค. 2563]
ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลรถราชการ กลุ่มอำนวยการ [ 23 ก.ค. 2563]
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ [ 22 ก.ค. 2563]
ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนประเทศไทยไปแข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 22 ก.ค. 2563]
การสำรวจสถานศึกษาที่มีโครงการช่วยเหลือและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 22 ก.ค. 2563]
การประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกับสำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 22 ก.ค. 2563]
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 22 ก.ค. 2563]
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563(ปีที่ 10) และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข"ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 22 ก.ค. 2563]
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 22 ก.ค. 2563]
แต่งตั้งกรรมการบริหารสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู กลุ่มอำนวยการ [ 21 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 21 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 21 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 21 ก.ค. 2563]
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธณรมภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 21 ก.ค. 2563]
แจ้งกำหนดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 20 ก.ค. 2563]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย "Save Zone No New Face" (Youth Tubers) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 ก.ค. 2563]
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา กรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษามีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 ก.ค. 2563]
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2564 - 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 ก.ค. 2563]
ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) และการประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนการคุ้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 ก.ค. 2563]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 17 ก.ค. 2563]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 17 ก.ค. 2563]
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 17 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อผ่าน App :TIP insure ของทิพยประกันภัย กลุ่มอำนวยการ [ 16 ก.ค. 2563]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ [ 16 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 ประจำปี 2563 (6th OOlive Branch Award 2020) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 16 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า : กิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า เราจะหยุดโควิด-19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 16 ก.ค. 2563]
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 16 ก.ค. 2563]
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ในการออกนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการณ์การแพร่ระบาดของโ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 ก.ค. 2563]
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ในการออกนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 ก.ค. 2563]
การดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 ก.ค. 2563]
การจำหน่ายผลผลิตในโครงการสวัสดิการเพื่อประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 14 ก.ค. 2563]
ทั้งหมด 1331 แถว : 89 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] ถัดไป>>