ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 13 ก.ค. 2563]
กรอกแบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 13 ก.ค. 2563]
มาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 13 ก.ค. 2563]
การจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์กิจกรรมการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 13 ก.ค. 2563]
การจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 13 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ 12 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 13 ก.ค. 2563]
ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 13 ก.ค. 2563]
ขอเรียนเชิญประชุุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13 ก.ค. 2563]
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนตฺ์ในการออกประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13 ก.ค. 2563]
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขื้นฐาน ป กลุ่มนโยบายและแผน [ 13 ก.ค. 2563]
การดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 ก.ค. 2563]
การจัดทำแบบบันทึกข้อตกลง (MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 ก.ค. 2563]
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 ก.ค. 2563]
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 ก.ค. 2563]
รายงานผลการติดตั้งอินเทอร์เน็ตโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 09 ก.ค. 2563]
การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 09 ก.ค. 2563]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 ก.ค. 2563]
สำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 09 ก.ค. 2563]
ร่างพระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ....) พ.ศ....... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา) กลุ่มนโยบายและแผน [ 09 ก.ค. 2563]
การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 09 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น ระดับ 2 ดาว กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 09 ก.ค. 2563]
ซํกซ้อมแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2563]
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายเขตพื้นที่การศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2563]
แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2563]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ [ 08 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มอำนวยการ [ 08 ก.ค. 2563]
การนิเทศ ติดตามการรายงานโครงการสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในสังกัด กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 03 ก.ค. 2563]
การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่ยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น"ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา" ตามหลักการศึกษาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระญาว กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 03 ก.ค. 2563]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กลุ่มอำนวยการ [ 03 ก.ค. 2563]
แจ้งปรับรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 03 ก.ค. 2563]
รายงานผลการติดตั้งและการใช้งานระบบแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 03 ก.ค. 2563]
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 03 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษและหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 02 ก.ค. 2563]
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 02 ก.ค. 2563]
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ [ 02 ก.ค. 2563]
การจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบูรณาการในการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 02 ก.ค. 2563]
การตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มนโยบายและแผน [ 02 ก.ค. 2563]
การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 02 ก.ค. 2563]
การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน G-Code กลุ่มนโยบายและแผน [ 01 ก.ค. 2563]
สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 01 ก.ค. 2563]
แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 30 มิ.ย. 2563]
การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดภาคเรียน ภาคที่เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 มิ.ย. 2563]
แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 มิ.ย. 2563]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รับรองผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพระดับ 1 ดาว โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 มิ.ย. 2563]
สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 30 มิ.ย. 2563]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 29 มิ.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 29 มิ.ย. 2563]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับรถรับส่งนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 29 มิ.ย. 2563]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกเลขประจำตัวประชาชน กรณีนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ในเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 29 มิ.ย. 2563]
การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 29 มิ.ย. 2563]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มอำนวยการ [ 26 มิ.ย. 2563]
เผยแพร่เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 มิ.ย. 2563]
การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 26 มิ.ย. 2563]
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 26 มิ.ย. 2563]
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 26 มิ.ย. 2563]
การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน [ 26 มิ.ย. 2563]
การร่วมรับชมการอบรมการใช้งาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 มิ.ย. 2563]
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 25 มิ.ย. 2563]
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 25 มิ.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25 มิ.ย. 2563]
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 25 มิ.ย. 2563]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น กลุ่มอำนวยการ [ 24 มิ.ย. 2563]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 22 มิ.ย. 2563]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวย กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 22 มิ.ย. 2563]
แนวทางการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 22 มิ.ย. 2563]
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 22 มิ.ย. 2563]
แก้ไขข้อความ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 22 มิ.ย. 2563]
การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 22 มิ.ย. 2563]
ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มอำนวยการ [ 19 มิ.ย. 2563]
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ในการออกประเมินความพร้อมเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 18 มิ.ย. 2563]
การสำรวจข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 มิ.ย. 2563]
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 มิ.ย. 2563]
แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 มิ.ย. 2563]
การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17 มิ.ย. 2563]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 มิ.ย. 2563]
การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 มิ.ย. 2563]
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 มิ.ย. 2563]
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ [ 16 มิ.ย. 2563]
เรียนเชิญประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15 มิ.ย. 2563]
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ [ 15 มิ.ย. 2563]
การตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของกรมอนามัย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 มิ.ย. 2563]
การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 12 มิ.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มอำนวยการ [ 12 มิ.ย. 2563]
สำรวจข้อมูลผู้ประสานงานการติดตั้งอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด สพม.25 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 12 มิ.ย. 2563]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่ กลุ่มนโยบายและแผน [ 12 มิ.ย. 2563]
การประเมินความพร้อมการเปิดภาคที่เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 12 มิ.ย. 2563]
ขอความอนุเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบข้อมูลสารสนเทศที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเองเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการศึ กลุ่มนโยบายและแผน [ 12 มิ.ย. 2563]
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19(COVID) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 11 มิ.ย. 2563]
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นของสหประชาชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 10 มิ.ย. 2563]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 มิ.ย. 2563]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 10 มิ.ย. 2563]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น กลุ่มอำนวยการ [ 09 มิ.ย. 2563]
ชะลอการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 มิ.ย. 2563]
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 มิ.ย. 2563]
การดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 มิ.ย. 2563]
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference กลุ่มนโยบายและแผน [ 09 มิ.ย. 2563]
การสำรวจการได้รับหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน [ 09 มิ.ย. 2563]
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 มิ.ย. 2563]
ขอให้สำรวจและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรทางยุวกาชาดในพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 มิ.ย. 2563]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 มิ.ย. 2563]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 มิ.ย. 2563]
แจ้งเลื่อนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 มิ.ย. 2563]
การเปิดบัญชี "กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED" กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 มิ.ย. 2563]
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 08 มิ.ย. 2563]
หลัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 08 มิ.ย. 2563]
ทั้งหมด 1342 แถว : 90 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ] ถัดไป>>