การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17/2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2562]
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 23 ก.ค. 2562]
การปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2562]
การสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 23 ก.ค. 2562]
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 22 ก.ค. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 19 ก.ค. 2562]
การดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานตามนโยบาย "อ่านออกเขียนได้" กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 19 ก.ค. 2562]
การประสานแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยตรวจสอบภายใน [ 19 ก.ค. 2562]
ยกเลิกประกาศระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 ก.ค. 2562]
ผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 ก.ค. 2562]
รายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ประจำปี2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 ก.ค. 2562]
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 กลุ่มอำนวยการ [ 15 ก.ค. 2562]
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิกส์สำหรับการศึษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 12 ก.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย กลุ่มอำนวยการ [ 11 ก.ค. 2562]
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 11 ก.ค. 2562]
ขอเชิญประชุมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.25 เกมส์" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 11 ก.ค. 2562]
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC-KKsec25 Model ในระยะที่ี 4 (ปีการศึกษา 2562) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11 ก.ค. 2562]
การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู กลุ่มนโยบายและแผน [ 10 ก.ค. 2562]
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 ก.ค. 2562]
แจ้งสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 ก.ค. 2562]
ขอเชิญประชุมวิทยากรโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 10 ก.ค. 2562]
จัดส่งเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ "SIAO MODEL Symposium 2019" (เพิ่มเติม) กลุ่มนโยบายและแผน [ 09 ก.ค. 2562]
การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 ก.ค. 2562]
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.25 เกมส์" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 ก.ค. 2562]
โครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 09 ก.ค. 2562]
*ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม*การนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 09 ก.ค. 2562]
การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน [ 09 ก.ค. 2562]
การประเมินตนเองตามแนวทางการดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2562]
การนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2562]
แจ้งปฏิทินดำเนินงานของสถานศึกษาจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนฯ2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ "สภาจำลอง" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 ก.ค. 2562]
การคัดเลือกสถานศึกษาและบุคลากรสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 ก.ค. 2562]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ [ 05 ก.ค. 2562]
โครงการร้อยดวงใจ ปลูกต้นไม้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี (วันที่ 7 กรกฎาคม 2562) ของสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ [ 05 ก.ค. 2562]
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองไทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 ก.ค. 2562]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน [ 04 ก.ค. 2562]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี กลุ่มอำนวยการ [ 04 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 03 ก.ค. 2562]
โครงการ Music Teacher Training Series III กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 03 ก.ค. 2562]
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนรับสมัครครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Smart Camp for Smart Kids and Teachers กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 03 ก.ค. 2562]
เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน [ 02 ก.ค. 2562]
ขอเชิญอบรมเรื่องการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ที่เกษียณอายุปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 02 ก.ค. 2562]
การนำส่งรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 02 ก.ค. 2562]
เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 01 ก.ค. 2562]
สำรวจข้อมูลด้านระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 01 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 01 ก.ค. 2562]
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดตามการพนันในเยาวชนและประชาชนของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 01 ก.ค. 2562]
โครงการ"ครูดีไม่มีอบายมุข"ปีการศึกษา 2562(ปีที่9)และโครงการ"โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข"ปีการศึกษา 2562(ปีที่4) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 01 ก.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 01 ก.ค. 2562]
ขอเลื่อนเวลาการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 3/2562 กลุ่มอำนวยการ [ 30 มิ.ย. 2562]
การเตรียมการเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2-10/2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 28 มิ.ย. 2562]
เปลี่ยนแปลงวันที่อบรมเรื่องการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ 28 มิ.ย. 2562]
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 28 มิ.ย. 2562]
การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 28 มิ.ย. 2562]
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 28 มิ.ย. 2562]
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Be กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 28 มิ.ย. 2562]
การรับเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 27 มิ.ย. 2562]
การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 27 มิ.ย. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์แนะแนว และศูนย์วิจัยพัฒนาจังหวัดขอนแก่น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 27 มิ.ย. 2562]
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการศูนยพ์ ัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 27 มิ.ย. 2562]
ขอความร่วมมือเปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเพลง "สดุดีจอมราชา" และเพลง "จิตอาสาพระราชทาน" กลุ่มอำนวยการ [ 26 มิ.ย. 2562]
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 มิ.ย. 2562]
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเพื่อรับการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ปีงบฯ 62 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 มิ.ย. 2562]
ขอเชิญประชุมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 26 มิ.ย. 2562]
ขอเชิญประชุมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.25 เกมส์" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 26 มิ.ย. 2562]
การดำเนินงานตามโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 มิ.ย. 2562]
เชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้ง 3/2562 กลุ่มอำนวยการ [ 25 มิ.ย. 2562]
โครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 25 มิ.ย. 2562]
การติดตาม การดำเนินงานโครงการ "โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง" (Sister Schools) กลุ่มนโยบายและแผน [ 25 มิ.ย. 2562]
แต่งตั้งกรรมการบริหารสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี กลุ่มอำนวยการ [ 24 มิ.ย. 2562]
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 มิ.ย. 2562]
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดนำนักเรียนเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 มิ.ย. 2562]
การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 (WRO2019 : World Robot Olympiad 2019) ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 มิ.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 มิ.ย. 2562]
เชิญครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์แนวใหม่ สำหรับครูผุ้สอนวิชาฟิสิกส์ สพม.25 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 มิ.ย. 2562]
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17/2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 มิ.ย. 2562]
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 รุ่นที่ 5/2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 มิ.ย. 2562]
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 มิ.ย. 2562]
กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ [ 24 มิ.ย. 2562]
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 21 มิ.ย. 2562]
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
เชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอผลของการดำเนินการปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 20 มิ.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2562]
กำหนดการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2562]
การติดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มนโยบายและแผน [ 19 มิ.ย. 2562]
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2562]
จัดส่งเอกสารบทความการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยนวัตกรรม "SIAO MODEL" กลุ่มนโยบายและแผน [ 19 มิ.ย. 2562]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2562]
แจ้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อย.น้อย ขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2562]
ผลการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2562]
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดตามการพนันในเยาวชนและประชาชนของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 มิ.ย. 2562]
ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 18 มิ.ย. 2562]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 18 มิ.ย. 2562]
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 18 มิ.ย. 2562]
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17 มิ.ย. 2562]
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 มิ.ย. 2562]
การสำรวจการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17 มิ.ย. 2562]
โครงการ นำกีฬาสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 17 มิ.ย. 2562]
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 14 มิ.ย. 2562]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน [ 14 มิ.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 14 มิ.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 14 มิ.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 14 มิ.ย. 2562]
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและคณะดำเนินงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 มิ.ย. 2562]
รับสมัครทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่น (ระดับสูง) รุ่นที่ 4 ณ ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 13 มิ.ย. 2562]
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ คร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 13 มิ.ย. 2562]
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 13 มิ.ย. 2562]
การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 13 มิ.ย. 2562]
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 13 มิ.ย. 2562]
การสำรวจ/ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล กลุ่มนโยบายและแผน [ 13 มิ.ย. 2562]
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 12 มิ.ย. 2562]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้กับโรง กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 12 มิ.ย. 2562]
การนำข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปี2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 12 มิ.ย. 2562]
แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 12 มิ.ย. 2562]
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาช่วยบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 12 มิ.ย. 2562]
การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 12 มิ.ย. 2562]
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดื้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11 มิ.ย. 2562]
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 5 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11 มิ.ย. 2562]
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 11 มิ.ย. 2562]
การอบรมทำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 11 มิ.ย. 2562]
ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรยนร ี ู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 มิ.ย. 2562]
ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 08 มิ.ย. 2562]
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 07 มิ.ย. 2562]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้กับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 07 มิ.ย. 2562]
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชกา กลุ่มอำนวยการ [ 07 มิ.ย. 2562]
กรอกแบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 07 มิ.ย. 2562]
แต่งตั้งกรรมการบริหารสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น กลุ่มอำนวยการ [ 06 มิ.ย. 2562]
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adjudication Traianing) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 06 มิ.ย. 2562]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 06 มิ.ย. 2562]
ส่งรายงานสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 05 มิ.ย. 2562]
การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 05 มิ.ย. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 มิ.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 05 มิ.ย. 2562]
เชิญร่วมประกวดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (ประกวดหนังสั้น) ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าร้อยแก่นสารสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มอำนวยการ [ 05 มิ.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม ไมโลฟุซอล 2019 Road to Barcelona กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 05 มิ.ย. 2562]
ขอเชิญส่งชื่อผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 04 มิ.ย. 2562]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 พ.ค. 2562]
ขอเชิญประชุมคณะวิทยากรโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 พ.ค. 2562]
การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มอำนวยการ [ 31 พ.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กลุ่มอำนวยการ [ 31 พ.ค. 2562]
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 31 พ.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาษาเยอรมันสำหรับครูและนักเรียน ในการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศ (สำหรับการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 31 พ.ค. 2562]
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 กลุ่มอำนวยการ [ 30 พ.ค. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 พ.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความ ครั้งที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 30 พ.ค. 2562]
การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (The National OBEC English Debate Competition ๒๐๑๙) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 พ.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 30 พ.ค. 2562]
การติดตามกิจกรรมและรายงานความคืบหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 29 พ.ค. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำข้อมูลระบบคัดกรอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 29 พ.ค. 2562]
การขึ้นรับรางวัลในงานมหกรรมวิชาการ "SIAO MODEL Symposium 2019" กลุ่มนโยบายและแผน [ 29 พ.ค. 2562]
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลัง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 29 พ.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 29 พ.ค. 2562]
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผน [ 29 พ.ค. 2562]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 28 พ.ค. 2562]
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ไปใช้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 28 พ.ค. 2562]
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล กลุ่มอำนวยการ [ 28 พ.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์การรับโอน กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 28 พ.ค. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 27 พ.ค. 2562]
การจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ "SIAO MODEL Symposium 2019" กลุ่มนโยบายและแผน [ 27 พ.ค. 2562]
การอบรมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learning กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 27 พ.ค. 2562]
สมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 27 พ.ค. 2562]
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (Computing Science) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 พ.ค. 2562]
การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ในปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน [ 23 พ.ค. 2562]
การจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ "SIAO MODEL Symposium 2019" กลุ่มนโยบายและแผน [ 23 พ.ค. 2562]
การไปศึกษาดูงานของ สพม.25 ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 19 พ.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 18 พ.ค. 2562]
การจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มอำนวยการ [ 17 พ.ค. 2562]
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (Computing Science) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17 พ.ค. 2562]
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งรายงานประจำปี 2561 และขอความร่วมมือประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 พ.ค. 2562]
ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 พ.ค. 2562]
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 พ.ค. 2562]
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 17 พ.ค. 2562]
การทำความสะอาดครัว โรงอาหาร เตรียมพร้อมรับเด็กเปิดเทอม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 16 พ.ค. 2562]
ประกาศผลการคัดเลือกผลปฏิบัติที่เป็นเลิศทางวิชาการ (Best Practice) กลุ่มนโยบายและแผน [ 16 พ.ค. 2562]
รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 2/2562 กลุ่มอำนวยการ [ 16 พ.ค. 2562]
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 16 พ.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 15 พ.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 15 พ.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม AEON English Speech Contest 2019 คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2019 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 15 พ.ค. 2562]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้น หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 15 พ.ค. 2562]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 กลุ่มอำนวยการ [ 15 พ.ค. 2562]
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 15 พ.ค. 2562]
ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 15 พ.ค. 2562]
ขอความร่วมมือตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ [ 15 พ.ค. 2562]
เชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 14 พ.ค. 2562]
ขอเชิญร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14 พ.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดขอนแก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 14 พ.ค. 2562]
ขอความร่วมมือส่งผลงานเพื่อประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 14 พ.ค. 2562]
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 14 พ.ค. 2562]
(ฉบับแก้ไข)ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D’s Pre-ONET (จำลองสอบเสมือนจริง) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13 พ.ค. 2562]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเทป กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 13 พ.ค. 2562]
แจ้งให้ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 พ.ค. 2562]
ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D’s Pre-ONET (จำลองสอบเสมือนจริง) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 10 พ.ค. 2562]
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2รุ่นที่3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 10 พ.ค. 2562]
ขอเชิญประชุมคณะทำงาน/วิทยากร โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 พ.ค. 2562]
การดำเนินโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 พ.ค. 2562]
เชิญชมพิธีเปิดงาน สพฐ. : 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ กลุ่มอำนวยการ [ 07 พ.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียนโอเน็ต เต็ม 100 คะแนน เข้าร่วมรับเกียรติบัตร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 07 พ.ค. 2562]
การจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ "SIAO MODEL Symposium 2019" กลุ่มนโยบายและแผน [ 07 พ.ค. 2562]
การประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคำนวณ (Computing Science) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 07 พ.ค. 2562]
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 03 พ.ค. 2562]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 03 พ.ค. 2562]
โครงการ GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสุู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 (ปีที่3) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 01 พ.ค. 2562]
รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ด กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 01 พ.ค. 2562]
โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 01 พ.ค. 2562]
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับสถานศึกษาด้วยระบบ KSP RENEW กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 01 พ.ค. 2562]
การขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 01 พ.ค. 2562]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 01 พ.ค. 2562]
การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 01 พ.ค. 2562]
สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระบบภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ 2560-2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 เม.ย. 2562]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 เม.ย. 2562]
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 เม.ย. 2562]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มอำนวยการ [ 30 เม.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่วีดีทัศน์ในห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 เม.ย. 2562]
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 26 เม.ย. 2562]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุน กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 25 เม.ย. 2562]
ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน [ 25 เม.ย. 2562]
สมัครขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ (OBECQA) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 เม.ย. 2562]
ทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่2 ปีการศึกษา2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 เม.ย. 2562]
ทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 เม.ย. 2562]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 23 เม.ย. 2562]
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น กลุ่มอำนวยการ [ 23 เม.ย. 2562]
การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มอำนวยการ [ 23 เม.ย. 2562]
การดำเนินงานตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 เม.ย. 2562]
มอบหนังสือแนวปฏิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) แก่โรงเรียนในสำนำนักงานเขตพื้นที่ฯ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 22 เม.ย. 2562]
การประเมินตนเองตามแนวทางการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 22 เม.ย. 2562]
การแต่งตั่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 13 ก.พ. 2561]
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 13 ก.พ. 2561]
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 13 ก.พ. 2561]
ทั้งหมด 1331 แถว : 89 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] 74 [ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] ถัดไป>>