ขอเชิญประชุมคณะทำงาน/วิทยากร โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 พ.ค. 2562]
การดำเนินโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 08 พ.ค. 2562]
เชิญชมพิธีเปิดงาน สพฐ. : 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ กลุ่มอำนวยการ [ 07 พ.ค. 2562]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียนโอเน็ต เต็ม 100 คะแนน เข้าร่วมรับเกียรติบัตร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 07 พ.ค. 2562]
การจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ "SIAO MODEL Symposium 2019" กลุ่มนโยบายและแผน [ 07 พ.ค. 2562]
การประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคำนวณ (Computing Science) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 07 พ.ค. 2562]
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 03 พ.ค. 2562]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 03 พ.ค. 2562]
โครงการ GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสุู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 (ปีที่3) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 01 พ.ค. 2562]
รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ด กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 01 พ.ค. 2562]
โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 01 พ.ค. 2562]
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับสถานศึกษาด้วยระบบ KSP RENEW กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 01 พ.ค. 2562]
การขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 01 พ.ค. 2562]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 01 พ.ค. 2562]
การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 01 พ.ค. 2562]
สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระบบภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ 2560-2561 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 เม.ย. 2562]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 เม.ย. 2562]
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30 เม.ย. 2562]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มอำนวยการ [ 30 เม.ย. 2562]
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่วีดีทัศน์ในห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 26 เม.ย. 2562]
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 26 เม.ย. 2562]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุน กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 25 เม.ย. 2562]
ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน [ 25 เม.ย. 2562]
สมัครขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ (OBECQA) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24 เม.ย. 2562]
ทุนการศึกษา โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่2 ปีการศึกษา2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 เม.ย. 2562]
ทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 24 เม.ย. 2562]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 23 เม.ย. 2562]
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น กลุ่มอำนวยการ [ 23 เม.ย. 2562]
การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มอำนวยการ [ 23 เม.ย. 2562]
การดำเนินงานตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 23 เม.ย. 2562]
มอบหนังสือแนวปฏิบัติด้านมารยาทและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) แก่โรงเรียนในสำนำนักงานเขตพื้นที่ฯ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 22 เม.ย. 2562]
การประเมินตนเองตามแนวทางการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ 22 เม.ย. 2562]
การแต่งตั่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 13 ก.พ. 2561]
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 13 ก.พ. 2561]
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 13 ก.พ. 2561]
ทั้งหมด 1130 แถว : 76 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] 74 [ 75 ][ 76 ] ถัดไป>>