รายละเอียดหนังสือ ที่ว2662

 เรื่อง : การประเมินตนเองตามแนวทางการดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ 2 [ด่วนมาก ด่วนมาก]

 หนังสือลงวันที่ : 16 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 16 สค 2562 13:28:26 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ส่งแจ้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อเข้าระบบประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2562 08:41:33 น.
 2.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 สค 2562 13:50:20 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 09:46:23 น.
************************************