รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/3292

 เรื่อง : การติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 16 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 16 สค 2562 15:09:49 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แจ้งโรงเรียนได้กรอกข้อมูล Google forms ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2562 09:55:17 น.
 2.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2562 10:41:47 น.
 3.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2562 15:27:30 น.
 4.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2562 09:38:01 น.
 5.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 สค 2562 15:12:36 น.
 6.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 สค 2562 20:17:51 น.
 7.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 สค 2562 09:36:09 น.

ข้อมูล ณ 8 กค 2563 09:24:52 น.
************************************