รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/3408

 เรื่อง : การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนที่สมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 26 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 26 สค 2562 08:58:37 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เชิญโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 สค 2562 10:14:02 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 08:36:01 น.
************************************