รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 3426

 เรื่อง : เชิญร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 23 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [สุกัญญา อนรรฆพันธ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 27 สค 2562 15:39:10 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
จึงเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 -11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 08:27:34 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 15:58:43 น.
 3.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 09:19:27 น.
 4.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 08:30:11 น.
 5.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 13:53:01 น.
 6.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 17:20:45 น.
 7.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 08:30:06 น.
 8.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 08:26:15 น.
 9.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:22:25 น.
 10.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 16:26:50 น.
 11.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 15:55:04 น.
 12.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 07:46:09 น.
 13.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 09:03:55 น.
 14.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 09:00:59 น.
 15.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 07:43:08 น.
 16.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 16:24:12 น.
 17.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 08:46:29 น.
 18.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 11:09:06 น.
 19.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 09:49:10 น.
 20.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 21.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 16:07:42 น.
 22.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 08:00:12 น.
 23.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 09:20:38 น.
 24.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 16:19:34 น.
 25.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 08:12:10 น.
 26.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 15:53:33 น.
 27. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 09:33:34 น.
 28.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 07:46:17 น.
 29.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 15:56:45 น.
 30.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 16:24:40 น.
 31.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 16:53:43 น.
 32.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 11:22:17 น.
 33.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2562 17:21:53 น.
 34.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 10:42:33 น.

ข้อมูล ณ 8 เมย 2563 07:32:24 น.
************************************