รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/3495

 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 [ด่วน ด่วน]

 หนังสือลงวันที่ : 28 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [คมศร บุญเรือง]
 วันเวลาที่ส่ง : 28 สค 2562 16:17:08 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
-
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2562 16:33:45 น.
 2.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:43:03 น.
 3.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 4.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 12:28:25 น.

ข้อมูล ณ 7 กค 2563 06:17:17 น.
************************************