รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๕๕.๐๐๘/ว๘๐๙

 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 28 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์]
 วันเวลาที่ส่ง : 29 สค 2562 06:05:43 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:52:22 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 07:52:53 น.
 3.สาวะถีพิทยาสรรพ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 4.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:50:54 น.
 5.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:10:28 น.
 6.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 10:13:43 น.
 7.แก่นนครวิทยาลัย 2ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 8.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:15:55 น.
 9.ป่าหวายวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:32:26 น.
 10.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:41:24 น.
 11.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 11:36:22 น.
 12.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:36:18 น.
 13.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:43:05 น.
 14.เปือยน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:35:31 น.
 15.กู่ทองพิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:54:19 น.
 16.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:40:47 น.
 17.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:37:32 น.
 18.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 16:03:07 น.
 19.คำแคนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 15:01:13 น.
 20.โคกนางามพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2562 15:00:30 น.
 21.มัธยมโพนเพ็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 14:04:01 น.
 22.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 11:38:11 น.
 23.ท่าศาลาประชานุสรณ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 24.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:04:25 น.
 25.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2562 11:48:33 น.
 26.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:24:30 น.
 27.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:27:55 น.
 28.โนนข่าวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:21:15 น.
 29.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:58:21 น.
 30.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 07:39:37 น.
 31.ไตรคามวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:28:11 น.
 32.เบญจมิตรวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 10:41:35 น.
 33.ศรีหนองกาววิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:41:10 น.
 34.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 10:29:59 น.
 35.ตงมันพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 11:23:31 น.
 36.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 37.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:46:40 น.
 38.บัวแก้วพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 07:47:41 น.
 39.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 11:20:32 น.
 40.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:42:37 น.
 41.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:22:15 น.
 42.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 43.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 14:52:39 น.
 44.ม่วงหวานพัฒนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 45.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 14:02:51 น.
 46.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:12:24 น.
 47.ยางคำพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 10:02:44 น.
 48.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 49.ประชารัฐพัฒนาการลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:44:13 น.
 50.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:27:21 น.
 51.โนนสะอาดวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 10:01:15 น.
 52.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:43:18 น.
 53.ท่านางแนววิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 14:38:17 น.
 54.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:16:57 น.
 55.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 11:11:52 น.
 56.สันติพัฒนกิจวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:00:01 น.
 57.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 07:56:10 น.
 58.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2562 16:35:36 น.
 59.มัธยมตลาดใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:37:19 น.
 60.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:55:48 น.
 61. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:29:35 น.
 62.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:42:24 น.
 63.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:45:48 น.
 64.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:22:43 น.
 65.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 12:33:03 น.
 66.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 11:22:20 น.
 67.ขัวเรียงศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:02:34 น.
 68.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 13:21:45 น.
 69.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 12:18:48 น.
 70.ชุมแพวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2562 14:22:00 น.
 71.นาจานศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:11:11 น.
 72.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:44:05 น.
 73.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:14:38 น.
 74.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:11:50 น.
 75.ภูผาม่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:21:22 น.
 76.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:59:16 น.
 77.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:10:19 น.
 78.โคกสีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:00:51 น.
 79.เทพศิรินทร์ ขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:36:06 น.
 80.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 08:30:58 น.
 81.ขอนแก่นพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2562 09:31:02 น.
 82.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 12:06:49 น.
 83.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 12:15:46 น.
 84.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:35:07 น.

ข้อมูล ณ 7 กค 2563 06:18:32 น.
************************************