รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 3497

 เรื่อง : ร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 28 สค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [สุกัญญา อนรรฆพันธ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 29 สค 2562 09:19:54 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ให้โรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่ผ่านการประเมินคุณภาพระดับ OBECQA โดย ผอ.โรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการในเรื่อง 1) การบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA สู่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 2) การเขียนรายงาน OBECQA ( 7 หมวด) สาหรับ IS พิจารณาตามความเหมาะสม ส่วนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่จะรัีบการประเมิน OBECQA และ ScQA ต้องเข้ารับการอบรมทั้ง 3 กิจกรรม
การคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนไปนำเสนอ/แข่งขัน คัดเลือกในวันที่
4 กย 62 ที่แก่นนครวิทยาลัย
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:56:02 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:56:41 น.
 3.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 13:16:03 น.
 4.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 10:35:18 น.
 5.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2562 08:23:18 น.
 6.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 13:36:14 น.
 7.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 11:36:29 น.
 8.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 12:17:29 น.
 9.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 12:32:20 น.
 10.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 11:50:03 น.
 11.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 11:37:40 น.
 12.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:43:24 น.
 13.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 16:03:55 น.
 14.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 10:16:08 น.
 15.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2562 11:48:45 น.
 16.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:30:13 น.
 17.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 12:01:48 น.
 18.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 10:32:03 น.
 19.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 20.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 11:21:44 น.
 21.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:51:46 น.
 22.บัวใหญ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 12:28:07 น.
 23.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:27:41 น.
 24.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 10:40:46 น.
 25.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:59:45 น.
 26.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 11:28:53 น.
 27.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 10:02:26 น.
 28.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:21:08 น.
 29. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:30:13 น.
 30.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 10:05:22 น.
 31.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:23:17 น.
 32.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 09:22:38 น.
 33.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 12:34:12 น.
 34.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2562 11:22:24 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 08:51:07 น.
************************************