รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/3549

 เรื่อง : แจ้งครูผู้เข้ารับการอบรมรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 30 สค 3105
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พรผกา หนูจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 2 กย 2562 12:33:50 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จึงแจ้งมายังโรงเรียนเพื่อแจ้งครูผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน ได้รายงานผลจากการอบรมไปใช้จริงในชั้นเรียน โดยรายงานเข้าในระบบผ่านทาง ลิงค์ https://forms.gle/k3JWDaJtzSYxG4Rk8 หรือ สแกน QR CODE
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 09:08:43 น.
 2.กู่ทองพิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 13:05:58 น.
 3.ม่วงหวานพัฒนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 4.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 12:54:24 น.
 5.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 14:17:15 น.
 6.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 21:12:42 น.
 7. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 15:00:28 น.
 8.ชุมแพพิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 9.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 14:06:40 น.
 10.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 13:35:18 น.
 11.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 17:59:29 น.
 12.ภูผาม่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 13:22:56 น.
 13.พลพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 14:01:24 น.
 14.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 08:38:48 น.
 15.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 13:07:03 น.
 16.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 12:59:43 น.

ข้อมูล ณ 5 สค 2563 21:02:21 น.
************************************