รายละเอียดหนังสือ ที่พิเศษ

 เรื่อง : ขอเลื่อนการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับจังหวัดขอนแก่นและระดับชาติ [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 2 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [สุกัญญา อนรรฆพันธ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 2 กย 2562 17:06:00 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เนื่องจากเกิดเหหตุอุทกภัยทำให้ถนนหลายสายขาด การเดินทางไม่สะดวกจึงขอเลื่อนการแข่งขันคัดเลือกในระดับจังหวัดจากวันที่ 4 กันยายน 2562 เป็นวันที่ 17 กันยายน 2562 สถานที่คงเดืม ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดขอเลื่อนการจัดเวทีศักยถาพนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล จากวันที่ 9-11 กันยายน 2562 เป็น 22 - 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชช์ จังหวัดขอนแก่น
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 09:28:37 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 07:54:35 น.
 3.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 กย 2562 18:50:34 น.
 4.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 10:13:19 น.
 5.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 08:41:43 น.
 6.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 16:12:03 น.
 7.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 16:09:51 น.
 8.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 08:19:23 น.
 9.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 13:19:02 น.
 10.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 08:17:20 น.
 11.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 10:55:03 น.
 12.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 17:52:00 น.
 13.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 09:04:40 น.
 14.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 07:30:07 น.
 15.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 10:49:40 น.
 16.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 15:23:04 น.
 17.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 07:49:46 น.
 18.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 09:22:34 น.
 19.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 08:44:14 น.
 20.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 11:51:11 น.
 21.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 12:47:25 น.
 22.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 23.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 07:47:05 น.
 24.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 08:42:37 น.
 25.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 13:09:13 น.
 26.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 07:58:56 น.
 27.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 07:50:08 น.
 28.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 12:13:22 น.
 29. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 08:09:41 น.
 30.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 09:56:20 น.
 31.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 08:24:54 น.
 32.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 09:34:03 น.
 33.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 08:59:07 น.
 34.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กย 2562 14:53:06 น.

ข้อมูล ณ 15 กค 2563 05:30:34 น.
************************************