รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/3578

 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 4 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [คมศร บุญเรือง]
 วันเวลาที่ส่ง : 4 กย 2562 15:30:35 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
-
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 21:02:33 น.
 2.โคกสีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 09:50:17 น.
 3.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 15:39:36 น.
 4.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 08:12:37 น.
 5.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 08:25:06 น.
 6.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 13:31:37 น.
 7.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 22:44:44 น.
 8.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 07:42:29 น.
 9.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 10.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 15:33:12 น.
 11.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 16:13:21 น.
 12.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 16:22:30 น.
 13.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 17:07:54 น.
 14.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 15:37:17 น.
 15.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 08:25:00 น.
 16.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2562 14:09:46 น.
 17.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 กย 2562 16:58:46 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 16:45:50 น.
************************************