รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 3680

 เรื่อง : แจ้งเลื่อนงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 6 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [สุกัญญา อนรรฆพันธ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 7 กย 2562 15:51:59 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แจ้งเลือ่นการจัดงานเวทีศักยภาพจาก 9-11 กย 62 เป็น 22-24 กย ุ62
lสถานที่ กิจกรรมคงเดิม
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 07:53:24 น.
 2.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 09:21:51 น.
 3.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กย 2562 08:59:38 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 16:29:48 น.
************************************