รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/3779

 เรื่อง : ขอเชิญรับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบและบุคคลต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิ [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 12 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [คมศร บุญเรือง]
 วันเวลาที่ส่ง : 12 กย 2562 10:55:12 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
-
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 14:20:27 น.
 2.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 11:27:46 น.
 3.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2562 10:49:48 น.
 4.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 12:14:12 น.
 5.หนองขามพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 17:36:45 น.
 6.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 11:24:15 น.
 7.บัวใหญ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 กย 2562 10:10:20 น.
 8.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 12:58:20 น.
 9.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 13:38:23 น.
 10.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 11:10:28 น.
 11.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 10:59:28 น.
 12. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 11:27:45 น.
 13.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2562 12:31:55 น.

ข้อมูล ณ 12 กค 2563 01:33:00 น.
************************************