รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 3790

 เรื่อง : เชิญร่วมการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 13 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [สุกัญญา อนรรฆพันธ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 กย 2562 11:35:05 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เชิญรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
ScQA ปี 2561 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมประดับฟ้า
โรงแรมเพชรรัชต์การ์ฺเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 กย 2562 14:21:06 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 08:54:27 น.
************************************