รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/3937

 เรื่อง : การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning" ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 25 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 25 กย 2562 16:27:15 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning" ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการประเมินในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 17:15:50 น.
 2.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 08:59:29 น.
 3.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:22:56 น.
 4.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 07:54:19 น.
 5.ท่านางแนววิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 09:22:00 น.
 6.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 09:37:40 น.
 7.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 17:29:08 น.
 8.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:08:05 น.
 9.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:11:52 น.
 10.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:08:59 น.
 11.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 16:33:51 น.
 12.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:41:40 น.
 13.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 09:15:50 น.
 14.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:36:23 น.

ข้อมูล ณ 9 สค 2563 16:13:26 น.
************************************