รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/3938

 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning"ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 25 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 25 กย 2562 16:35:29 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้:Active Learning"ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงภารกิจและมอบหมายหน้าที่ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องขอนแก่นวิทยายน สพม.25
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 17:16:22 น.
 2.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:00:39 น.
 3.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:46:08 น.
 4.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:48:50 น.
 5.ท่านางแนววิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 09:22:56 น.
 6.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 09:37:43 น.
 7.ซำยางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 17:29:50 น.
 8.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:09:00 น.
 9.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:13:39 น.
 10.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:13:29 น.
 11.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2562 09:41:04 น.
 12.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 25 กย 2562 16:36:19 น.
 13.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 09:16:00 น.
 14.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 กย 2562 08:37:53 น.

ข้อมูล ณ 24 มค 2564 13:39:41 น.
************************************