รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 3955

 เรื่อง : ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 26 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [สุกัญญา อนรรฆพันธ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 27 กย 2562 17:24:36 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เชิญประธานสหวิทยาเขตและคณะ และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 16 ศูนย์ ตามรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมที่แนบ ประชุมปฏิบัติการด้วยตนเอง วันที่ 1 ตค 62 ณ หอประขุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 10:15:48 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 กย 2562 15:47:08 น.
 3.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 15:45:06 น.
 4.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 09:24:47 น.
 5.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 09:38:31 น.
 6.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 08:40:39 น.
 7.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 08:45:38 น.
 8.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 09:18:17 น.
 9.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 09:46:01 น.
 10.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 08:06:12 น.
 11.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 08:27:34 น.
 12.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 กย 2562 14:53:41 น.
 13.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 09:42:17 น.
 14.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 09:19:40 น.

ข้อมูล ณ 24 มค 2564 13:32:14 น.
************************************