รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 3956

 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 26 กย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [สุกัญญา อนรรฆพันธ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 29 กย 2562 09:51:34 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แต่งตั้งคณะติดตามและเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ยื่นรับการประเมิน OBECQA และ ScQA ระหว่างวันที่ 3-11 ตค 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 09:46:03 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 กย 2562 16:05:33 น.
 3.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 16:13:01 น.
 4.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 10:27:04 น.
 5.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 08:41:20 น.
 6.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กย 2562 09:50:41 น.

ข้อมูล ณ 30 มีค 2563 16:08:28 น.
************************************