รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 4022

 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 2 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [สุกัญญา อนรรฆพันธ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 3 ตค 2562 06:54:54 น.
 เนื้อหาโดยสรุป

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนIC
ระหว่างวัน 14 -15 ตุลาคม 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:40:18 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:16:23 น.
 3.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 15:04:28 น.
 4.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:46:10 น.
 5.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 11:31:57 น.
 6.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 10:42:55 น.

ข้อมูล ณ 30 มีค 2563 17:37:21 น.
************************************