รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 4023

 เรื่อง : อบรมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study :IS) [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 2 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [สุกัญญา อนรรฆพันธ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 3 ตค 2562 07:07:48 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรง ส่งครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS โรงเรียนละ 4 คน ทางgoogle from ภายใน
วันที่ 12 ตุลาคม 2562 และกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:01:16 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:17:55 น.
 3.สาวะถีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:26:36 น.
 4.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:40:36 น.
 5.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:18:52 น.
 6.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 15:04:40 น.
 7.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 11:08:01 น.
 8.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:25:20 น.
 9.ประชารัฐวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:48:58 น.
 10.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:03:30 น.
 11.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:59:54 น.
 12.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 10:16:52 น.
 13.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 11:32:34 น.
 14.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:04:52 น.
 15.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:20:30 น.
 16.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 10:43:50 น.
 17.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:22:21 น.
 18.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:08:17 น.
 19.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 09:28:09 น.
 20.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 12:44:37 น.
 21.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2562 08:56:47 น.
 22.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 23.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:04:02 น.
 24.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:21:34 น.
 25.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:27:40 น.
 26.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 14:39:30 น.
 27.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:06:12 น.
 28.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 07:54:27 น.
 29. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 13:19:29 น.
 30.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:50:23 น.
 31.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 08:59:38 น.
 32.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 09:42:00 น.
 33.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 10:46:20 น.
 34.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 11:31:39 น.

ข้อมูล ณ 2 มิย 2563 08:44:40 น.
************************************