รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 4058

 เรื่อง : การนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 2 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [สุกัญญา อนรรฆพันธ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 3 ตค 2562 07:16:48 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เรียนเชิญนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS จากการแข่งขันเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด มาแสดงศักยภาพในวันที่ 14 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 15:06:28 น.
 2.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 ตค 2562 07:55:35 น.

ข้อมูล ณ 24 มค 2564 13:08:03 น.
************************************