รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/4083

 เรื่อง : การตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูกปัญญา [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 4 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [สุทัสน์ รัตนพลที]
 วันเวลาที่ส่ง : 4 ตค 2562 09:54:56 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณ ทรูวิชั่นส์ของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูกปัญญา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัททรู ซึ่งจะดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามส่งที่ส่งมาด้วย นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนของท่านทราบ ถึงการเข้าดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูกปัญญา ตามช่วงเวลาดังกล่าว และเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่อไป
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.โคกโพธิ์ไชยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2562 09:06:13 น.
 2.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 11:22:04 น.
 3.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 ตค 2562 08:17:57 น.
 4.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 10:05:22 น.
 5.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2562 15:28:52 น.
 6.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 13:42:54 น.
 7.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 13:43:19 น.
 8.เปือยน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 ตค 2562 11:06:03 น.
 9.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 10:54:31 น.
 10.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 11:09:26 น.
 11.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 14:00:25 น.
 12.นาจานศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 10:19:06 น.
 13.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2562 09:51:10 น.
 14.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 10:30:53 น.
 15.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 ตค 2562 10:12:24 น.
 16.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 10:37:22 น.

ข้อมูล ณ 24 มค 2564 12:59:31 น.
************************************