รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/ 4072

 เรื่อง : แจ้งนิเทศติดตามและสังเกตชั้นเรียน โรงเรียนแกนนำในโครงการ KKU Smart Learning [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 4 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พรผกา หนูจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 4 ตค 2562 15:31:37 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบไปด้วย ศ.ดร. กนก วงศ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะขอเยี่ยมชมและสังเกตการณ์สอน การนำนวัตกรรม KKU Smart Learning สู่การจัดการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน ณ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารและโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2(สมาน สุเมโธ) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 ตค 2562 16:47:44 น.
 2.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2562 15:45:58 น.

ข้อมูล ณ 24 มค 2564 13:50:13 น.
************************************