รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/4172

 เรื่อง : ขอให้เร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ [ด่วนมาก ด่วนมาก]

 หนังสือลงวันที่ : 9 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 9 ตค 2562 15:31:54 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การเร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ประชารัฐพัฒนาการลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2562 06:48:31 น.
 2.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2562 16:44:04 น.
 3.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2562 21:30:33 น.
 4.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2562 10:43:19 น.
 5.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2562 09:06:29 น.

ข้อมูล ณ 15 กค 2563 15:44:04 น.
************************************