รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/4189

 เรื่อง : เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนศึกษาค้นคว้าตนเอง (Independent study:IS) [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 10 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 10 ตค 2562 16:17:47 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนศึกษาค้นคว้าตนเอง (Independent study:IS) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2562 09:02:48 น.
 2.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2562 16:48:06 น.
 3.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2562 09:02:51 น.
 4.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2562 08:51:56 น.
 5.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2562 10:12:41 น.
 6.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2562 16:33:49 น.
 7.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2562 08:18:39 น.
 8.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2562 10:56:06 น.
 9.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2562 07:48:25 น.
 10.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2562 08:04:53 น.
 11.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 ตค 2562 08:17:01 น.

ข้อมูล ณ 24 มค 2564 13:42:14 น.
************************************