รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/4217

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 11 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [วริดา พันธุ์เสนา]
 วันเวลาที่ส่ง : 15 ตค 2562 10:42:02 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 ตค 2562 14:18:30 น.

ข้อมูล ณ 15 กค 2563 14:51:29 น.
************************************