รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/4149

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการทดสอบโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบของ สทศ. [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 8 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กัมพล ขันทะวงษ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 17 ตค 2562 17:24:06 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการทดสอบโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบของ สทศ.
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 ตค 2562 10:53:12 น.
 2.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 ตค 2562 09:16:36 น.
 3.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 ตค 2562 13:00:58 น.
 4.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 ตค 2562 08:22:46 น.

ข้อมูล ณ 24 มค 2564 13:39:14 น.
************************************