รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/4313

 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ทีมทำ) ปีงบประมาณ 2563 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 21 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 21 ตค 2562 16:08:40 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ทีมทำ) ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 ตค 2562 16:29:56 น.
 2.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 ตค 2562 16:22:54 น.
 3.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 ตค 2562 08:43:17 น.
 4.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 ตค 2562 16:48:11 น.
 5.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 ตค 2562 09:19:56 น.
 6.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 ตค 2562 10:20:07 น.
 7.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 ตค 2562 09:37:31 น.
 8.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 ตค 2562 10:12:33 น.
 9.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 ตค 2562 16:21:44 น.
 10.โคกสีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 ตค 2562 13:02:14 น.
 11.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 ตค 2562 07:17:38 น.
 12.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 ตค 2562 09:27:15 น.
 13.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 ตค 2562 09:21:47 น.
 14.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 ตค 2562 09:22:12 น.
 15.ขอนแก่นวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 ตค 2562 17:58:38 น.
 16.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 ตค 2562 13:13:47 น.
 17.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 ตค 2562 09:20:11 น.
 18.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 ตค 2562 19:27:49 น.

ข้อมูล ณ 7 กค 2563 07:15:04 น.
************************************