รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/4325

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา (ทีมทำ) ปีงบประมาณ 2563 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 21 ตค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 21 ตค 2562 16:12:55 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา (ทีมทำ) ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 ตค 2562 16:30:33 น.

ข้อมูล ณ 3 กค 2563 03:53:02 น.
************************************