รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/4406

 เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 29 ตค 3105
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [สุดารัตน์ ขุนอินทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 30 ตค 2562 09:31:09 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม)
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 ตค 2562 10:33:04 น.
 2.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 ตค 2562 12:25:18 น.
 3.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 ตค 2562 09:46:01 น.

ข้อมูล ณ 8 เมย 2563 07:21:20 น.
************************************