รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ 4455

 เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามของงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 1 พย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พรผกา หนูจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 4 พย 2562 15:15:23 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำกรอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ และเพื่อเสนอแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ประสบความสำเร็จ มีจำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 ถอดบทเรียนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ประสบความสำเร็จโครงการโรงเรียนประชารัฐเรื่องที่ 2วิจัยผลการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 พย 2562 08:54:21 น.
 2.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 พย 2562 16:41:55 น.
 3.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 พย 2562 09:10:53 น.
 4.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 พย 2562 11:34:43 น.
 5.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 พย 2562 15:26:12 น.
 6.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 พย 2562 16:29:59 น.
 7.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 พย 2562 16:41:00 น.

ข้อมูล ณ 2 มิย 2563 08:43:19 น.
************************************