รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/4522

 เรื่อง : เขิญประชุม [ด่วนมาก ด่วนมาก]

 หนังสือลงวันที่ : 8 พย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 8 พย 2562 09:49:16 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอเขิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องประชุุมสรุปงานตามจุดเน้น ในวันศุกร์ที่ 15
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สพม.25
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 13:11:36 น.
 2.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 11:07:32 น.
 3.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 13:14:14 น.
 4.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 10:41:56 น.
 5.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 11:49:30 น.
 6.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 11:17:30 น.
 7.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 15:00:00 น.
 8.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 11:04:28 น.
 9.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 10:11:11 น.
 10.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 10:39:58 น.
 11.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 10:22:21 น.
 12.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 12:40:47 น.
 13.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 09:43:26 น.
 14.บัวใหญ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 11:15:02 น.
 15.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 10:33:55 น.
 16.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 14:27:35 น.
 17.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 11:32:35 น.
 18.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 10:18:21 น.
 19.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 20.ลำน้ำพองลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 11:30:03 น.
 21.โคกสีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 14:15:56 น.
 22.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 12:38:04 น.
 23.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 13:08:16 น.
 24.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 09:53:42 น.
 25.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 09:53:11 น.

ข้อมูล ณ 24 พย 2563 02:29:34 น.
************************************