รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/4522

 เรื่อง : เชิญประชุม [ด่วนมาก ด่วนมาก]

 หนังสือลงวันที่ : 8 พย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 8 พย 2562 14:03:09 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม สพม.25
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 14:48:01 น.
 2.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2562 14:04:30 น.
 3.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 พย 2562 04:10:45 น.
 4.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 08:20:53 น.
 5.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 11 พย 2562 09:47:20 น.

ข้อมูล ณ 2 มิย 2563 09:38:07 น.
************************************