รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/4575

 เรื่อง : การจัดกิจกรรม PLC โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 14 พย 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 14 พย 2562 10:38:44 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การจัดกิจกรรม PLC โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต จำนวน 44 โรงเรียน
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 10:53:42 น.
 2.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 18 พย 2562 10:07:19 น.
 3.ท่านางแนววิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2562 08:53:18 น.
 4.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 10:46:47 น.
 5.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 13:33:38 น.
 6.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2562 10:42:54 น.
 7.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 10:41:24 น.
 8.โคกนางามพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 15:40:48 น.
 9.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 13:16:29 น.
 10.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 13:35:52 น.
 11.ขอนแก่นพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 10:49:01 น.
 12.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 12:52:05 น.
 13.ป่าหวายวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 11:05:08 น.
 14.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 11:19:10 น.
 15.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 13:23:29 น.
 16. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 11:36:16 น.
 17.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2562 09:15:40 น.
 18.ภูผาม่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 10:58:33 น.
 19.แก่นนครวิทยาลัย 2ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 20.ขัวเรียงศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 13:28:30 น.
 21.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 15:41:46 น.
 22.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 11:28:34 น.
 23.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 24.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 10:52:13 น.
 25.โคกสีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 11:15:04 น.
 26.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 13:41:45 น.
 27.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 13:49:20 น.
 28.โนนสะอาดวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 13:08:27 น.
 29.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2562 12:57:44 น.
 30.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2562 09:28:48 น.
 31.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2562 09:01:08 น.
 32.เทพศิรินทร์ ขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 10:45:14 น.
 33.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 13:26:53 น.
 34.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2562 13:05:38 น.
 35.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 11:01:47 น.
 36.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 12:01:57 น.
 37.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 38.มัธยมโพนเพ็กยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 39.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 11:51:58 น.
 40.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 พย 2562 09:24:58 น.
 41.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 10:52:38 น.
 42.นาจานศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 14:07:46 น.
 43.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 14:56:39 น.
 44.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2562 10:40:03 น.

ข้อมูล ณ 10 กค 2563 23:52:57 น.
************************************