รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/ว2570

 เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2562 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 4 ธค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 4 ธค 2562 14:32:31 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
แจ้งประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2562 โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลาประนุสรณ์และ
โีรงเรียนมัญจาศึกษา สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 6 ธค 2562 12:49:00 น.
 2.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ธค 2562 15:38:50 น.

ข้อมูล ณ 10 กค 2563 23:20:29 น.
************************************