รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/4951

 เรื่อง : การจัดกิจกรรม PLC โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 13 ธค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 ธค 2562 14:50:28 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การจัดกิจกรรม PLC โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคตเพื่อให้โรงเรียนในโครงการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนละ 1 -2 คน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 15:12:45 น.
 2.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 09:31:40 น.
 3.ท่านางแนววิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 09:42:11 น.
 4.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 16:43:00 น.
 5.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 ธค 2562 07:47:23 น.
 6.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 16:36:01 น.
 7.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 12:00:30 น.
 8.โคกนางามพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 16:33:45 น.
 9.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 08:25:29 น.
 10.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 ธค 2562 15:10:34 น.
 11.ขอนแก่นพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 15:57:23 น.
 12.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 08:54:51 น.
 13.ป่าหวายวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 14:50:53 น.
 14.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 08:49:33 น.
 15.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 12:00:11 น.
 16. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 14:54:35 น.
 17.ขามแก่นนครลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 13:20:32 น.
 18.ภูผาม่านลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 14:56:44 น.
 19.แก่นนครวิทยาลัย 2ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 08:51:04 น.
 20.ขัวเรียงศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 ธค 2562 10:42:13 น.
 21.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 14:55:23 น.
 22.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 08:20:49 น.
 23.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 24.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 13:39:34 น.
 25.โคกสีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 09:57:46 น.
 26.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 11:07:33 น.
 27.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 16:00:43 น.
 28.โนนสะอาดวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 15:07:55 น.
 29.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 09:32:13 น.
 30.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 15:30:12 น.
 31.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 10:19:10 น.
 32.เทพศิรินทร์ ขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 14:51:22 น.
 33.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 07:13:22 น.
 34.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 15:00:21 น.
 35.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 15:05:54 น.
 36.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 14:51:18 น.
 37.บัวใหญ่พิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 38.มัธยมโพนเพ็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 ธค 2562 08:37:36 น.
 39.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 08:33:10 น.
 40.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 08:22:17 น.
 41.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 ธค 2562 08:40:17 น.
 42.นาจานศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 22 ธค 2562 14:06:07 น.
 43.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 ธค 2562 14:51:15 น.
 44.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 ธค 2562 11:00:25 น.

ข้อมูล ณ 8 เมย 2563 05:06:21 น.
************************************