รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/5066

 เรื่อง : เชิญโรงเรียนนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรม PLC โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะดัานโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 19 ธค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 19 ธค 2562 09:44:50 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เชิญโรงเรียนนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรม PLC โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะดัานโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 ธค 2562 09:22:18 น.
 2.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 ธค 2562 09:50:17 น.
 3.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 ธค 2562 10:39:29 น.

ข้อมูล ณ 8 เมย 2563 07:31:47 น.
************************************