รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/ 5125

 เรื่อง : แจ้งนิเทศติดตามและสังเกตชั้นเรียน โรงเรียนในโครงการ การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 26 ธค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พรผกา หนูจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 26 ธค 2562 14:45:07 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 แจ้งลงพื้นที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนิเทศติดตามและสังเกตชั้นเรียน การนำนวัตกรรม KKU Smart Learning สู่การจัดการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดโดยผู้นิเทศจะประกอบไปด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารโรงเรียน, หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนที่รับการนิเทศ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 ธค 2562 16:52:38 น.
 2.ขอนแก่นวิทยายน 3ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 ธค 2562 19:44:45 น.
 3.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 ธค 2562 23:04:25 น.
 4.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 ธค 2562 10:10:29 น.
 5.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 ธค 2562 15:33:34 น.
 6.บ้านไผ่พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 ธค 2562 15:31:03 น.
 7.ชนบทศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 ธค 2562 15:02:10 น.
 8.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 มค 2563 15:06:30 น.
 9.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 ธค 2562 10:38:29 น.
 10.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 ธค 2562 14:57:26 น.
 11.แวงน้อยศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 ธค 2562 09:00:16 น.
 12.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 ธค 2562 15:52:06 น.
 13.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 ธค 2562 15:21:45 น.
 14. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 2 มค 2563 10:25:07 น.
 15.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 ธค 2562 16:00:12 น.
 16.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 26 ธค 2562 16:06:46 น.
 17.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 ธค 2562 08:35:27 น.
 18.หนองเสาเล้าวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 ธค 2562 12:58:15 น.

ข้อมูล ณ 4 กค 2563 09:36:26 น.
************************************