รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/5181

 เรื่อง : การนิเทศติดตามการใช้คู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 27 ธค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 27 ธค 2562 09:10:59 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การนิเทศติดตามการใช้คู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 ธค 2562 10:14:43 น.
 2.บ้านไผ่ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 ธค 2562 09:51:01 น.

ข้อมูล ณ 7 กค 2563 07:30:07 น.
************************************