รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04255/ 63

 เรื่อง : การให้บริการข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [ปกติ ปกติ]

 หนังสือลงวันที่ : 6 มค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [พรผกา หนูจันทร์]
 วันเวลาที่ส่ง : 13 มค 2563 07:45:25 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้บริการข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อม (Pre O-Net) สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net ) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จึงแจ้งแนวทางการดำเนินการให้แก่สหวิทยาเขตและโรงเรียนดำเนินการ
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.แก่นนครวิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 09:04:40 น.
 2.กัลยาณวัตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 12:29:03 น.
 3.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 08:26:33 น.
 4.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 10:10:44 น.
 5.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 09:30:27 น.
 6.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 09:27:31 น.
 7.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 08:13:14 น.
 8.แวงใหญ่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 08:11:42 น.
 9.หนองเรือวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 09:11:22 น.
 10.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 08:55:14 น.
 11.ชุมแพศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 09:02:18 น.
 12.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 08:30:45 น.
 13.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 13 มค 2563 08:26:27 น.

ข้อมูล ณ 8 สค 2563 12:51:40 น.
************************************