รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/197

 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 14 มค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กัมพล ขันทะวงษ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 15 มค 2563 10:04:29 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 12:00:10 น.
 2.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 10:46:15 น.
 3.บ้านไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 10:29:29 น.
 4.มัญจาศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 12:58:57 น.
 5.พลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 10:33:45 น.
 6.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มค 2563 11:20:20 น.
 7.น้ำพองศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 11:14:14 น.

ข้อมูล ณ 14 กค 2563 14:26:48 น.
************************************