รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ04255/215

 เรื่อง : การติดตามส่งแผนการจัดการเรียนรู้และรายชื่อนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมติจิทัลในอนาคต [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 15 มค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [ยุวะภา ราวี]
 วันเวลาที่ส่ง : 15 มค 2563 14:53:54 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การติดตามส่งแผนการจัดการเรียนรู้และรายชื่อนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมติจิทัลในอนาคต จัดส่งภายในวันที่ 18 มกราคม 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 1และ2
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ก้านเหลืองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มค 2563 10:50:47 น.
 2.บ้านลานวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 16:06:40 น.
 3.แก่นนครวิทยาลัย 2ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 24 มค 2563 10:18:24 น.
 4.ขอนแก่นพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มค 2563 11:25:47 น.
 5.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มค 2563 10:16:55 น.
 6.ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 16:20:24 น.
 7.ขัวเรียงศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 15:25:26 น.
 8.เขาสวนกวางวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มค 2563 16:12:28 น.
 9.โคกสีพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มค 2563 13:37:18 น.
 10.จระเข้วิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 15:36:53 น.
 11.ชุมแพพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 มค 2563 09:11:20 น.
 12.ท่าศาลาประชานุสรณ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มค 2563 08:56:09 น.
 13.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 14.เทพศิรินทร์ ขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 15:19:24 น.
 15.นาจานศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 มค 2563 09:30:14 น.
 16.โนนศิลาวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มค 2563 09:04:56 น.
 17.บ้านแฮดศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 16:14:37 น.
 18.บึงไทรพิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 19 มค 2563 16:24:44 น.
 19.ป่าหวายวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 14:59:06 น.
 20.ผาขามวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 15:11:35 น.
 21.ภูเวียงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 15:09:02 น.
 22.มัธยมโพนเพ็กลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 มค 2563 09:43:03 น.
 23.ศรีกระนวนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 14:58:35 น.
 24.สีหราชเดโชชัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มค 2563 09:43:25 น.
 25.หนองตาไก้ศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 15 มค 2563 15:19:47 น.
 26.หนองสองห้องวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มค 2563 08:01:44 น.
 27.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มค 2563 15:26:30 น.
 28.อุบลัรตน์พิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มค 2563 13:36:05 น.
 29.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มค 2563 11:23:53 น.

ข้อมูล ณ 14 กค 2563 12:44:35 น.
************************************