รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/202

 เรื่อง : การประชุมชี้แจงสนามสอบในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ) [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 15 มค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กัมพล ขันทะวงษ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 15 มค 2563 15:26:30 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การประชุมชี้แจงสนามสอบในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ)
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มค 2563 10:17:08 น.
 2.ฝางวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มค 2563 08:52:27 น.
 3.ดงบังวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 มค 2563 11:27:21 น.
 4.นครขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 16 มค 2563 09:23:35 น.

ข้อมูล ณ 14 กค 2563 13:38:48 น.
************************************