รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/251

 เรื่อง : การรับ-ส่ง เก็บรักษาแบบทดสอบกระดาษคำตอบและอุปกรณ์การสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 17 มค 2563
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กัมพล ขันทะวงษ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 21 มค 2563 09:05:36 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
การรับ-ส่ง เก็บรักษาแบบทดสอบกระดาษคำตอบและอุปกรณ์การสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.เทพศิรินทร์ ขอนแก่นลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 มค 2563 09:23:06 น.
 2.ขอนแก่นวิทยายนลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 มค 2563 14:13:38 น.

ข้อมูล ณ 11 กค 2563 11:49:52 น.
************************************